• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

keshavarzib.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

اسید بوریک در کشاورزی

کاربرد اسید بوریک در کشاورزی

بوراز عناصر ضروری برای ادامه حیات موجودات زنده می باشد. این عنصر در رشد طولی ریشه، متابولیسم اسیدهای نوکلئیک و هیدروکربورها، ساخت دیواره سلولی، متابولیسم فنل ها و اکسین ها، جوانه زنی و رشد لوله گرده و افزایش تحمل گیاه در برابر بیماری ها و سرما نقش اساسی دارد. بر در بسیاری از فرایندهای میانی و زیستی بدن از جمله توسعه استخوان ها و بهبود فعالیت های مغز نقش دارد.

در تقسیم سلولی بافت های مریستمی، تشکیل جوانه های برگ و گل، ترمیم بافت های آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربن دار و انتقال آنها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم در بافت های گیاهی، سنتز پروتئین ها، رشد ریشه، متابولیسم چربی و سنتز پکتین، تشکیل دیواره سلولی و نقل و انتقال مواد محلول در بین سلول ها نقش بسیار ایفا می کند. این عنصر مقاومت گیاهان را نسبت به سرما و بیماری های گیاهی افزایش می دهد. در صورت بروز کمبود بور بطور معمول از ترکیباتی مانند اسید بوریک و بورات های سدیم و پتاسیم می شود. علاوه بر این ترکیبات می توان از ترکیبات آلی که در ساختمان آنها بور با پیوندهای ضعیف وجود دارداستفاده نمود.

بور عنصری بسیار ضروری و کم مصرف است و ضروری است که نیاز گیاه به بور دقیقا مشخص باشد. بور عنصری است که در داخل گیاه بسیار که تحرک بوده و تامین آن از طریق محلول پاشی بهتر از استفاده خاکی است ولی با توجه به نوع کشت استفاده مرتب و سالیانه بور به مقدار پنج کیلوگرم در هکتار بصورت پخش سطحی و یا چالکود توصیه می شود.


محصولات مرتبط