• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

S34.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

محلول

محلول ها نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند. در محیط پیرامون خود با محلول های گوناگونی سر و کار داریم. محلول مخلوطی است که ذره های تشکیل دهنده آن بطور یک نواخت در یک دیگر پخش نشده اند و خواص آن در همه بخش ها یکسان نیست. در مورد محلول ها اولین چیزی که به ذهن می رسد غلظت آنهاست که عبارت است از مقادیر نسبی ماده حل شده در حلال بستگی دارد. برای همین است که در کار با محلول ها ابتدا باید غلظت آنها مشخص شود. محلول های مایع متداول ترین محلول ها هستند که بیشترین کاربرد را در بررسی های شیمیایی دارند.


مقالات مرتبط